27.8.09

By Nipa Doshi & Jonathan Levien

Asiatic inspiration.